Hair Stylist & Vanity Mirror Designer Kassandra Cornejo | For My Sanity Podcast Episode 4